Home

Joniserande strålning användningsområden

Joniserande strålning är ett samlingsbegrepp på strålning som har förmågan att slå ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket förvandlar atomerna till joner.Joniserande strålning kan antingen vara elektromagnetisk strålning (ultraviolett, röntgen-, och gammastrålning) eller partikelstrålning (energirika elektroner, protoner med mera som har en energi på några. Ickejoniserande strålning används bl.a. i lasrar, mikrovågsugnar, solarier, mobiltelefoner, i magnetfotograferingsapparater inom medicinen och i värmare som används inom industrin. Strålningens användningsområden och de relativa andelarna. Strålning används på ca 1500 platser, och ca 9000 enskilda strålkällor eller -apparater är i.

UV-ljus är joniserande strålning, och även om det är svagare än både gamma- och röntgenstrålningen, så ökar UV-ljuset också risken för cancer, men det behövs inget bly-lager för att stoppa UV-ljuset. Vanliga kläder, och en del hudkrämer, skyddar huden från den joniserande UV-strålningen Joniserande strålning. Joniserande strålning är strålning med hög energi som har förmågan att slita loss elektroner från atomkärnor och därmed bilda joner. Joniserande strålning finns överallt omkring oss i form av den så kallade bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålningen kommer från den egna kroppen, marken och rymden Joniserande strålning handlar om radioaktiv alfa-, beta- eller gammastrålning. Text+aktivitet för årskurs 7,8, Arbete med joniserande strålning Arbeten där arbetstagare exponeras för joniserande strålning är ovanliga inom byggbranschen. Med joniserande strålning menas i detta fall röntgenstrålning och strålning i form av alfa-, beta-, gamma- och neutronstrålning, som uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller

Joniserande strålning - Wikipedi

 1. Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning. Joniserande strålning. Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från.
 2. joniserande strålning: partikelstrålning eller elektromagnetisk strålning som har tillräcklig energi för att jonisera materia, och. icke-joniserande strålning: optisk strålning, elektromagnetiskt fält eller ultraljud. 4 § I denna lag avses med medicinsk exponering att en person exponeras för strålning
 3. Användningsområden Den absorberade Den första detektionen av joniserande strålning gjordes 8 november 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen för strålning alstrad från ett röntgenrör. 1 mars 1896 detekteradeHenri Becquerel strålning alstrad av radioaktiva ämnen [1]
 4. Top Joniserande Strålning Användningsområden Pictures. Fretag som handlar - medFysik. Januari | 2014 | Den Trådlösa Tekniken - Det Tysta Miljögifte
 5. Elektricitet från strålning. Joniserande strålning i sjukvården räddar liv. Joniserande strålning i krig skulle vara förödande. De två sakerna är rätt uppenbara, men det är inte alltid så enkelt. Joniserande strålning finns också i kärnkraftverk. Där ger radioaktivt sönderfall energi som används för att producera elektricitet
 6. Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder molekyler. Radioaktiva ämnen utsänder joniserande strålning. Joniserande strålning produceras också i röntgenapparater. Alfa-, beta-, och gammastrålning. Alfa- och betastrålning är partikelstrålning

Strålningens användningsområden - stuk-sv - STU

Fysik - Joniserande strålning: Exempe

 1. joniserande strålning, om hanteringen inte omfattas av 3 men kan orsaka att människor eller miljön exponeras för joniserande strålning. 8 § Med omgivning med joniserande strålning avses i denna lag en om-givning där 1. en människa kan exponeras för radon, gammastrålning, kosmis
 2. Joniserande strålning kan delas upp i fem grupper alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, neutronstrålning och röntgenstrålning. Alfa, beta och gamma strålning kan ske naturligt då radioaktiva ämnen sönderfaller, medan neutron och röntgen strålning i princip bara sker på konstgjord väg på jorden
 3. ¹i form av joniserande strålning. 18 • Absorberad dos (D). Mäts i gray (Gy). 1 Gy = 1 J/kg. • Ekvivalent dos (H T). Mäts i sievert (Sv). 1 Sv = 1 J/kg. Ekvivalent dos är viktad för den relativa biologiska effekten. Röntgen och γ-strålning har viktfaktor W R = 1, α-partiklar har W R = 20. 1
 4. UV-strålning. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Böjningar av UV-strålning. Oräknebart . Joniserande strålning - stuk-sv - STU . Användningsområden. Använd den utvärtes efter måltider när du vill njuta av den friska och lugnande doften

Vad är joniserande strålning? - Slutförvar Forsmar

Vanliga kliniska användningsområden är MR av nervsystemet (både hjärna och rygg), leder, buk, hjärta och kärl. Ultraljud. Vid ultraljud används ljudvågor som reflekteras i vävnader (ingen joniserande strålning). Vanliga kliniska användningsområden för ultraljud är lever/gallvägar, njurar, muskler och senor, kärlen på halsen. Joniserande strålning - strålning med tillräckligt hög energi för att slå ut elektroner ur atomer och skapa joner. Jonisering sker när elektroner skjuts ut ur atomens elektronskal och skapar en positivt laddad atom. Eftersom celler och speciellt cellernas DNA kan ta skada av jonisering så får man en ökad risk för att utveckla cancer vid exponering av joniserande strålning joniserande strålning. joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner. Strålar av neutroner, som saknar laddning, verkar indirekt joniserande på materian genom stötar mot atomkärnorna och genom kärnreaktioner

Joniserande strålning - läromedel i fysik åk 7,8,

Joner är kemiskt reaktiva och kan orsaka skador på levande vävnad. Det är den mekanismen som gör joniserande strålning ohälsosam. Beroende på dos, exponeringstid och strålningens sammansättning kan joniserande strålning orsaka celldöd och cancer. Exponering för joniserande strålning förekommer huvudsakligen vid röntgenarbete Laser har många olika användningsområden. Strålningen används bland annat för att bearbeta material och mäta avstånd, vid medicinska behandlingar och i laserpekare

Strålningen kommer i form av små partiklar eller vågor. Exempel på strålningsvågor kan vara synligt ljus eller ultra-violett ljus, vilket kallas för av icke-joniserande strålning (Hall & Giaccia 2012). Strålningar med en energi som bestiger 34 elektronvolt (eV) kallas för joniserande strålning joniserande strålning: samma definition som i rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (11) och med de begränsningar som anges i artikel 1.2 i direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av.

För att få bedriva verksamhet med joniserande strålning krävs lokalt medgivande från strålskyddsexperten. Alla radioaktiva ämnen och all apparatur som avger joniserande strålning ska registreras i en central databas (GISELA-strålkällsmodul). Detta ska göras av en utsedd kontaktperson För all joniserande strålning gäller att den varken syns, hörs, känns, luktar eller smakar. Den kan däremot detekteras med ett lämpligt mätinstrument, t.ex. en intensimeter, som mäter gammastrålning. Strålningen avtar med avståndet. En viktig åtgärd vid en olycka är att flytta drabbade bort från strålkällan och spärra av. med joniserande strålning ansvarar för att strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och föreskrifter följs. Verksamhet med joniserande strålning inom hälso-, sjuk och tandvård kräver vanligen tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, en del verksamhet är anmälningspliktig Reduktion av joniserande strålning i fysiskt skydd 2007-08-15 1 Förord Denna publikation behandlar resulterande strålningsnivå inne i ett skydd från joniserande strålning utanför skyddet. Den anvisar en modell för beräk-ning av den reduktion av joniserande strålning som erhålls inne i ett skydd

Joniserad strålning. Hej! Jag har en uppgift här där jag är lite osäker på om jag har svarat rätt, frågan lyder: Du har en radioaktiv källa som sänder ut olika typer av joniserande strålning. Beskriv vad som menas med joniserande strålning! Detta är vad jag skrivit, rätta mig gärna Joniserande strålning är ett samlingsbegrepp på strålning som har förmågan att slå ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket förvandlar atomerna till joner. Joniserande strålning kan antingen vara elektromagnetisk strålning (ultraviolett, röntgen-, och gammastrålning) eller partikelstrålning (energirika elektroner, protoner med mera) som har en energi på några. Olika typer av joniserande strålning (α, β, γ, rtg, n) medför olika grad av skadlighet i biologisk vävnad. I strålskyddssammanhang används därför storheten ekvivalent dos (betecknas H T ), som är lika med den absorberade dosen (D) i ett organ T, multiplicerad med en kvalitetsfaktor (w R ), vilket tas hänsyn till strålslagens skadlighet Användningsområden. Den absorberade strålningsenergin i ett visst material står i relation till både strålningsmängden och strålningens påverkan av materialet. Joniserande strålning absorberas primärt genom excitation och jonisation av atomära elektroner samt olika former av reaktioner med atomkärnor

Tack vare den höga energin bildar strålningen i samverkan med kroppens vävnader elektriskt laddade partiklar som skadar cellernas arvsmassa, DNA, i det område av kroppen som behandlas. Partiklarna kallas joner och därför benämns strålningen joniserande strålning. Skador i cellernas DNA. Strålbehandlingen utformas olika för olika. X-ray och dess användningsområden. Negativa effekter av röntgen . Det vet man idag vet är att det är elektromagnetiska strålar som är en joniserande strålning och detta i sig betyder att röntgenstrålningen omvandlar atomer till joner

Arbete med joniserande strålning - Arbetsmiljöverke

Joniserande strålning, designa experiment. Hej! Jag har en uppgift där jag ska designa ett experiment för att kunna bedöma vilken strålning det är man har att göra med. Du har en radioaktiv källa som sänder ut olika typer av joniserande strålning. Beskriv vad som menas med joniserande strålning Joniserande strålning üJoniserande strålning: Joniserande strålning är strålning som har förmågan att slå ut elektroner ur atomeroch molekyler som den kolliderar med, vilket förvandlar dessa till joner (laddade partiklar). üKan skada organ och orsaka cancer: Den joniserande strålningen förstör olika molekyler inuti kroppen, inkl.DNA-.

Bly – Wikipedia

Med joniserande strålning avses gammastrålning, röntgenstrålning, (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, eller 5. utomlands slutförvara radioaktivt avfall eller annat radioaktivt ämne som det inte finns någon planerad och godtagbar användning för,. Tre användningsområden Strålbehandling inom cancervården går ut på att använda joniserande strålning för att döda cancerceller alternativt skada dem så mycket att deras tillväxt hejdas. I dag finns det tre huvudsakliga användningsområden: utgörs av atomkärPrimär behandling i botande syfte Protonstrålnin Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande. Energin i joniserande strålning är så stark att den kan rycka loss elektroner ur atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner. Röntgenstrålning och radioaktiv strålning är exempel på joniserande strålning

Om strålning - Strålsäkerhetsmyndighete

Joniserande och icke-joniserande elektromagnetisk strålning. Det är i de korta våglängderna, från ultraviolett och kortare som elektromagnetisk strålning blir joniserande. Du kan även kategorisera strålning efter vilken källa den kommer från, som till exempel värmestrålning, infraröd strålning eller röntgenstrålning Människan utsätts ständigt for joniserande strålning. Huvuddelen av strålningen kommer från naturliga strålkällor - radon i inomhusluft och strålning från marken Joniserande strålning . Det finns flera olika typer av joniserande strålning. Det som är gemensamt för dem är att strålningen består av partiklar eller fotoner som har tillräckligt hög energi för att slå bort elektroner från atomer Joniserande strålning Den lagstadgade undersökningen uppfyller lagkravet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (2018:1). Den avgör om medarbetare löper särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt. nukleär icke-spridning. Myndigheten ska vara pådrivande i frågor som syftar till bättre. strålskydd och ökad kärnsäkerhet. 2 § Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för samordning

Finns det risk att utsättas för joniserande strålning? Då är det dags för en lagstadgad medicinsk kontroll. Personer som exponeras för joniserande strålning i arbetet måste genomgå en obligatorisk läkarundersökning för att avgöra om arbetstagaren löper särskild risk för skada eller om det finns andra medicinska hinder för att arbeta i den typen av arbetsmiljö 1. redogöra för olika typer av joniserande strålning och deras hälsoeffekter, 2. beskriva funktionen hos olika detektorer som används inom strålskyddsområdet, 3. kunna redogöra för den lagstiftning som berör området, och 4. ge exempel på medicinska tillämpningar av joniserande strålning För kliniska forskningsprojekt som bestrålar försökspersoner med joniserande strålning krävs tillstånd från en lokal strålskyddskommitté, se Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning - SSMFS 2018:1. Strålskyddskommitté, etisk bedömnin

Strålskyddslag (2018:396) Svensk författningssamling 2018

Global Joniserande strålning Sterlization Market Report Analys 2020 - indusrty Trender och affärsmöjligheter, marknads tillväxtfaktorer, aktie, storlek, krav och ledande tillverkarna och konsument To 2026. October 29, 2020 Nelly Dodson Uncategorized 0 Du får lära dig begrepp som används på området: bl.a. masstal, isotop, radioaktivitet, stråldos, halveringstid och olika typer av joniserande strålning. Du får lära dig hur joniserande strålning bildas och vad den har för effekter och användningsområden Joniserande strålning kan bilda joner i det bestrålade föremålet, så kallad jonisering. Jonisering kan innebära bestående förändringar eller skador hos det som bestrålats, till exempel hos arvsmassan i kroppens celler. En vanlig missuppfattning är att det som blir bestrålat också blir strålande hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. (EGT nr L159, 29.6.1996, s. 1, Celex 396L0029). 2 Föreskrifter om kategori A ges i Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning

joniserande strålning Cu-6838 Statens strålskyddsinstitut, meddelar härmed tillstånd enligt 20 och 26 § strålskyddslagen (1988:220) för nedan angiven verksamhet med joniserande strålning. Tillståndet utfärdat till Tillståndshavare Göteborgs universitet Organisationsnr. 202100-3153 Kontaktperson Annhild Larsso Vi ansvarar för grundutbildningen på Läkarprogrammets termin 8,9 och 11 och Sjukhusfysikerprogrammets termin 5-10, samt spetskompetensutbildningar med en allt större global förankring, Vid avdelningen för radiofysik bedrivs forskning rörande olika aspekter och användningsområden där strålning ingår. Joniserande strålning ingår i. Sidorna om joniserande strålning är under utveckling. Joniserande strålning har alltid funnits i vår naturliga livsmiljö För drygt 100 år sedan, 1895, upptäcktes röntgenstrålning och kort därefter strålning från radioaktiva ämnen. Pionjärarbeten av Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel och Marie Curie före sekelskiftet fick omedelbara nyttiga tillämpningar inom medicinen. Forskare. Fotoner med en frekvens på över cirka 10 15 Hz (1 000 000 000 000 000 Hz) kan jonisera atomer och molekyler och man talar då om joniserande strålning. Är frekvensen lägre än 10 15 Hz klassificeras den elektromagnetiska strålningen som icke-joniserande

Dosimetri - Wikipedi

Varningsskylt med text Joniserande strålning och symbol. Uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skylten finns i aluminium (plan), plast, klisterdekal och som kantvikt aluminium för stolpmontage. Möjlighet finns att lägga till dubbelhäftande tejp eller skruvhål som fästmetod på skyltarna i aluminium (plan) och plast Joniserande strålning - är strålning från bl.a. radioaktiva ämnen som är så energirik att den har förmågan att slå ut (frigöra) elektroner ur atomer. Atomerna joniseras d.v.s. förvandlas till joner (är en atom eller molekyl som har en elektrisk laddning d.v.s. inte har lika många elektroner som protoner) Den strålning som är mest omtalad i miljösammanhang är den joniserande strålningen eftersom denna är den mest energirika och därmed har störst påverkan på växter och djur. Den joniserande strålningen kan delas in i elektromagnetisk strålning (röntgenstrålning och gammastrålning) och partikelstrålning (t.ex alfa-, beta- och neutronstrålning)

Joniserande Strålning Användningsområden

Strålning kan behandla cancer, men också ge vissa besvärliga bieffekter. Trots detta är det många gånger värt besväret. Strålning står för nästan en tredjedel av all bot från cancer och många andra får en klart förbättrad framtidsutsikt med hjälp av strålbehandlingen Icke-joniserande strålning. Här hittar du som chef information och regler som rör icke-joniserande strålning. Laser. Du som chef är ansvarig för användning av laser inom din forskargrupp eller motsvarande. Laserstrålning kan medföra stora risker eller skador av olika slag Användningsområden av strålning / Radioaktivitet Inom vården. Man använder bland annat strålning inom vården. Röntgenundersökning är mycket viktigt när det gäller att identifiera olika sjukdomar. Men det finns också risker med att använda strålningen. Även en liten dos av strålningen ökar risken för cancer redogöra för mätinstrument för joniserande strålning samt deras funktionsprinciper och användningsområden, redogöra för och tillämpa regelverket rörande joniserande strålning. Innehåll. Strålningsfysik och strålningsskärmning. Grundläggande strålningsbiologi. Radiokemi. Mätmetoder för joniserande strålning Joniserande strålning Joniserande strålning är strålning som kan jonisera atomer eller molekyler i kemiska föreningar. Joniserande strålning kommer bland annat från radioaktiva sönderfall och förekommer i tre former: alfastrålning, betastrålning och gammastrålning

Fysik - Radioaktivitet på gott och on

joniserande strålning. joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer (11 av 70 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Icke-joniserande (även kallad elektromagnetisk) strålning kan ha negativa hälsoeffekter. För maximal säkerhet måste områden där det finns en risk att exponeras märkas med tydliga varningsskyltar. Signalera faran med dessa lättavlästa symboler i självhäftande polyester (B-7541). Transparent laminat för extra hållbarhet

Handinstrument för strålningsdetektering

- Formens användningsområden och kommunikation Förslag på utbildningar som kan - Joniserande strålning - Partikelstrålning - Halveringstid och aktivitet - Ljusets partikelegenskaper - Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system - Universums utveckling och atomslagens uppkomst - Kosmolog joniserande strålning oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog joniserande strålning översättning i ordboken svenska - portugisiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den övergripande myndighet som enligt uppdrag skall bevakar riskerna med icke-joniserande strålning och den nya trådlösa tekniken. SSM uppdrag, Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten samt Miljöbalken. SSM skall arbeta enligt följande lagar och förordningar: STRÅLSKYDDSLAGEN 1988:220 Inledande bestämmelser 1. Engelsk översättning av 'joniserande strålning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Förordning om tillsyn över icke-joniserande strålning (upphävt) 22.12.1993/1306 Suomeksi På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 44 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91)

Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high. Joniserande strålning finns överallt omkring oss i form av den så kallade bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålningen kommer från den egna kroppen, marken och rymden Joniserande strålning har flera användningsområden inom industrin och används a

Joniserande strålning. Finns det risk att personal utsätts för joniserande strålning? Då skall en lagstadgad medicinsk kontroll utföras. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg (tidigare kallat läkarintyg) Joniserande strålning. Läkarundersökning ska genomföras innan en person sysselsätts i verksamhet med strålning i kategori A, vilket framgår under ämnessidorna om Strålssskydd, där man beskrivs också klassificering av radionuklider Joniserande strålning Istället för begreppet joniserande strålning används ibland det felaktiga uttrycket radioaktiv strålning. Det är radioaktiva ämnen som utsänder strålningen och strålningen i sig är inte radioaktiv. Joniserande strålning kan bilda joner i de bestrålade föremålet och vi ska nu titta lite närmare på själva joniseringen Joniserande strålning 1 Joniserande strålning Förberedelser Läs om experimentell metodik i avsnittet som kallas Labintroduktion. Läs i Tillämpad atomfysik om fotomultiplikatorn (sid 133), absorption och spridning av strålning (sid 297-299), uppbromsning av strålning i materia (sid 308-309), stabila isotoper (sid 314-316), sönderfallslagen (sid 327-330) oc

medelsingredienser med joniserande strålning;1 SLVFS 2000:46 (H 16) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter gäller behandling av livsmedel och livsmedels-ingredienser med joniserande strålning samt import och. Joniserande strålning. Strålning som slår bort elektroner från atomerna den passerar så att joner bildas, kallas joniserande. Den joniserande strålningen kan komma från: 1. Partikelstrålning: Ämnen vars atomkärnor faller sönder och då sänder ut partiklar. Denna strålning kallas alfastrålning eller betastrålning Barn och strålning. Stråldoserna är lägre för barn som måste få strålbehandling. Det beror på att strålningen kan påverka barn mer eftersom de växer. Ibland går det att välja en annan behandling. Olika typer av strålning. Nästan all yttre strålbehandling ges med joniserande elektromagnetisk strålning Strålningen skadar vårt DNA och celldelningsfunktionen vilket kan leda till att celldelningen skenar iväg - det vill säga cancer. - Man kan jämföra det med vad som sker i Fukushima just nu Strålningen är energirik och stoppas av en 20 cm tjock blyplatta. Strålningen är farlig då den kan tränga in i kroppen och orsaka cellförändringar. Alfastrålning, betastrålning och gammastrålning kallas alla för joniserande strålning

Joniserande strålning avger energi i stora energipaket som kan jonisera molekyler Varför skadas celler och DNA av joniserande strålning? = jonisation DNA . DNA-skador orsakade av joniserande strålning DNA-skada Antal/cell vid 2 Gy. Ett annat användningsområde är i skyddsutrustning för arbete med radioaktiva ämnen och vid röntgendiagnostik - en av egenskaperna hos bly är att den skyddar mot joniserande strålning. Du hittar även bly i kablar och rörledningar. Bly bryts idag i fem svenska gruvor,. Joniserande strålning är ett samlingsbegrepp för strålning som har tillräckligt mycket energi för att slå ut elektroner ur de atomer den kolliderar med, vilket förvandlar atomerna till joner.Joniserande strålning uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. Den kan också produceras på konstgjord väg med hjälp av röntgenapparater eller acceleratorer Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

 • Jackie jackson.
 • Världens bästa leave in conditioner.
 • Projection psychology.
 • Lediga jobb lund butik.
 • Bilens delar under motorhuven.
 • Goal movie wiki.
 • Hur ser män på kärlek.
 • Fördelar med promenader.
 • Symaskinsbord skola.
 • Började med upp crossboss.
 • Create infographics app.
 • Fiskeboda hjälmaren.
 • La famiglia betyder.
 • Winnie pooh wandbilder.
 • The intouchables stream.
 • Screw head.
 • Eilat klimat.
 • Siesta key mtv.
 • Huvudvärk glasögon.
 • Åka färja i kuling.
 • Osmo top oil.
 • Kokainmissbruk symptom.
 • Installera skrivare windows 10.
 • Heja på engelska.
 • Pizzo calabria.
 • Idrottens himmel och helvete säsong 1.
 • Luntor.
 • Dansbilder hågelby 2017.
 • Pompeji inträde.
 • Albatraoz song.
 • Ömsesidigt respekt.
 • Afterbike barn.
 • Biltema sportflaska.
 • Solens mat dvd.
 • Holmsund herrgård.
 • Turkietresor side.
 • Alfa romeo 155.
 • Oxen kärlek.
 • Nfl schedule 2018.
 • Dota 2 network problem.
 • Tyllkjol dam vit.